Pdf

Kulcsszavak

közösségi érzés, együttműködés, resztoráció, megbocsátás, jóvátétel

Absztrakt

Az ember szellemi és lelki értelemben szociális lény. A közösség egyidejűleg életének mind eszköze, mind értelme és célja. Minden emberi cselekedet a csoporthoz, egy adott közösséghez viszonyítva történik. A túlélés előfeltételei a kooperáció és közösségi érzés. Az együttélés vaslogikája alól senki sem tudja magát kivonni. A személyiség fejlődése, az önmegvalósítás csak mintegy az én és a te közötti interakcióként szemlélhető, illetve az összetartozás által strukturált csoportban, közösségben képzelhető el. E fontos alapvetésekre építve, tanulmányunkban a közösségi életre nevelés speciális pedagógiai eszközeinek megismertetését célzó, szakirányú pedagógiai továbbképzésre kidolgozott tananyagok főbb tartalmi elemeit ismertetjük.

https://doi.org/10.54230/Delib.2022.1.117
Pdf

Hivatkozások

A továbbképzési programok kidolgozásához felhasznált szakirodalom

tananyagrész

Bourdieu, P. (1978). A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése. Gondolat.

Dankó, E. (2005). Nyelvi–kommunikációs nevelés az óvodában. Okker Kiadó.

Fóti, P. (2004). Thomas Gordon viselkedési ablaka és A.S. Neill summerhilli iskolai demokratikus önkormányzata. Tani-tani, 2004 (1-2), 91–100.

Jelenits, I. (2000). Küldetésben. Új Ember Kiadó.

Kele, I. (2016). Az anyanyelvi kompetenciák fejlesztése az óvodában. Katedra, 23 (8), 14-15.

Rédly, E. (2006). Pedagógia keresztény szemmel. Katolikus Teológiai Főiskola (Győr).

Zborovszky, F. (1929). A keresztény család. Haladás Nyomdarészvénytársaság.

Felhasznált jogszabály és internetes források

/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az óvodai nevelés országos alapprogramjáról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200363.kor (Letöltés: 2021.11.16.)

https://www.magyarkurir.hu/hirek/ferenc-papa-meghirdette-csalad-evet (Letöltés: 2021.11.17.)

https://www.magyarkurir.hu/hirek/ferenc-papa-nemi-kulonbsegek-eltorlese-nem-megoldas-hanem-maga-prob (Letöltés: 2021. 11.17.)

https://vallalkozokeve.kormany.hu/download/4/0b/71000/pulzalo_iskola.pdf (Letöltés: 2021.11.18.)

https://cselekvokozossegek.hu/wp-content/uploads/Kultur%C3%A1lis-k%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gszervez%C3%A9s-gyakorlata-kontrollcsoport-vizsg%C3%A1lattal-web.pdf (Letöltés: 2021.11.29.)

https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Bemeneti_kompetenciak_meresi_ertekelesi_eszkozrendszerenek_kialakitasa/2_1896_010_101030.pdf (Letöltés: 2021.11 29.)

Tananyagrész:

Andorka, R. (1997). Bevezetés a szociológiába. Osiris.

Fekete, S. (2001). Deviancia és társadalom. Comenius Oktató és Kiadó Bt.

Forgács, J. (1985). A társas érintkezés szociálpszichológiája. Kairosz.

Havasi, V. (2017). A történelmi egyházak szerepvállalása a gyermekvédelem és szociális ellátásterületén Borsod-Abaúj - Zemplén megyében. https://www.academia.edu/36289905/A_t%C3%B6rt%C3%A9nelmi_egyh%C3%A1zak_szerepv%C3%A1llal%C3%A1sa_a_gyermekv%C3%A9delem_%C3%A9s_szoci%C3%A1lis_ell%C3%A1t%C3%A1s_ter%C3%BClet%C3%A9n_Borsod_Aba%C3%BAj_Zempl%C3%A9n_megy%C3%A9ben (Letöltés: 2022.07.17.)

Horváth, G. (2021). A közösségi életre nevelés speciális pedagógiai eszközei. Gál Ferenc Egyetem.

Gyergyák, F. & Bende-Szabó, G. (2002). Közigazgatási ismeterek 3. Magyar Közigazgatási Intézet.

Jedlicska, P. (1904). Don Bosco János - A szegény gyermekek apostolának életrajza. Stephaneum.

Lipcsei, I. (2021). A speciális pedagógia interaktív válaszai napjaink kihívásaira. A közösségi életre nevelés. Gál Ferenc Egyetem.

Major, Zs. B., Mészáros, K. & Tatárné, K. É. (2011): Az eltéphetetlen gyökér. PMJV-CSGYSZ - IRTÓ Bt.

Müller, C. W. (1992). Hogyan vált a segítségnyújtás hivatássá? A szociális munka módszertanának története 1883–1945. T-Twins – Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület.

Rogers, C. (2010). Valakivé válni. A személyiség születése. EDGE 2000 KFT.

Somlai, P. (2013). Család 2.0. Együttélési formák a polgári családtól a jelenkorig. Napvilág Kiadó.

Somlai, P. (1997): Szocializáció. Corvina.

Soós, Zs. (2005): A szociális munka alapjai. Comenius Bt.

Soós, Zs. (2018): Szociális esetmunka. Debreceni Egyetemi Kiadó.

Szabó, I. (1998). Bevezetés a szociálpszichológiába. Nemzeti Tankönyvkiadó.

Szent István Társulati Biblia. (2018). Szent István Társulati Biblia Online. https://szentiras.hu/SZIT/R%C3%B3m6/ (Eredeti 1973)

Varga, A. T. & Vercseg, I. (2001). Közösségfejlesztés. Magyar Művelődési Intézet.

Zombori, Gy. (1994). A szociálpolitika alapfogalmai. T-Twins – Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület.

Felhasznált jogszabályok

évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700031.tv (Letöltés: 2022.06.10.)

évi CCXI törvény a családok védelméről. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100211.tv (Letöltés: 2022.06.10.)

Magyarország Alaptörvénye. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100425.atv (Letöltés: 2022.06.10.)

Tananyagrész:

Barczy, M. & Szamos, E. (2002). Mediare necesse est – A mediáció technikái és társadalmi alkalmazása. Animula.

Drewery, W. & Kecskemeti, M. (2010). Restorative Practice and Behaviour Management in Schools: Discipline Meets Care. Waikato Journal of Education, 15 (3). 101-114.

Drewery, W. (2010): Restorative Practices in New Zealand Schools: A Developmental Approach. Seminar Two: International perspectives on RA. Presented at the ESRC Funded Seminar Series: Restorative Approaches to Conflict in Schools.

Drewery, W. (2007). Restorative practices in schools: Far-reaching implications. In G.

Fellegi, B. (2009). Út a megbékéléshez – A helyreállító igazságszolgáltatás intézményesülése Magyarországon. Napvilág Kiadó.

Kecskemeti, M., Winslade, J. (2016): Better classroom relationships. NZCER PRESS.

Neufeld, G. & Máté, G. (2014). A család ereje. Libri.

Maxwell, G. M. & Liu, J. H. (2010). Restorative justice and practices in New Zealand: Towards a restorative society. ‎ Wipf & Stock Publishers.

Pálhegyi, F. (2009): Őrjárat az etika körül. Keresztény Ismeretterjesztő Alapítvány.

Petróczi, E. (2015). Viselkedést befolyásoló rejtett érték- és normarendszerek megváltoztatása kapcsolatépítő beszélgetéssel. Deliberationes, 8 (1), 83-90.

„Resztoratív technikák a vitarendező eljárásban” című képzési csomag. Alternatív Vitarendezés Program. (2012). OFI.

Szekszárdi, J, (1994). Konfliktuspedagógiai Szöveggyűjtemény. Veszprémi Egyetemi Kiadó.

Versegi, B. M. (2018). Kapcsolatteremtő spiritualitás. Kairosz Kiadó.

Wachtel, T. (2007). Real Justice – Hogyan forradalmasíthatjuk a normasértéshez való viszonyulásunkat? The Piper’s.