Szerkesztőbizottsági útmutató
Lektori útmutató
Szerzői útmutató
Lektorálási folyamat

Szerkesztőbizottsági útmutató

A Deliberationes tudományos folyóiratban megjelenő kéziratokról a lektori vélemények figyelembe vétele mellett a Szerkesztőbizottság dönt.

A Szerkesztőbizottság feladata a benyújtott kéziratok elsődleges a formai követelmények szerinti áttekintése, a lektori véleményezései folyamat kezdeményezése, a vélemények kiértékelése, a publikáláshoz szükséges szerkesztési feladatok biztosítása és az elfogadott és szerkesztett kéziratok megjelentetése.

A Szerkesztőbizottság a beérkezett kéziratokat a formai vagy alapvető tartalmi hiányosságok miatt még a lektori folyamat megkezdése előtt visszaküldi javításra vagy elutasítja. A Szerkesztőbizottság az esetleges plagizálásért a felelősséget nem vállalja, azt a Szerző felelősségi körébe utalja.

A Szerkesztőbizottságot tevékenységében a szakmai és nyelvi lektorok és a Gerhardus Kiadó segítik.

A szerkesztőségi munkatársak a publikálásra átadott kézirattal kapcsolatban semmilyen információt sem közölhetnek a szerzőn, a potenciális lektorokon, egyéb szerkesztői munkatársakon, valamint a kiadón kívüli más személlyel.

A közlésre elfogadott kéziratokat a Delibertionesben publikálják. A publikálásra váró, de még ki nem adott anyagokat és a közlésre váró eredményeket a kiadásban résztvevők kutatási és publikációs tevékenységük során nem használhatják fel.

Hibák vagy egyéb pontatlanság javítására a kézirat publikálása előtt és után is lehetőség van. Amennyiben a Szerző jelentős hibát észlel a közlésre bocsátott vagy már publikált írásmunkában, köteles ezt a tényt a Szerkesztőbizottságnak jelezni. A Szerkesztőbizottság ebben az esetben lehetővé teszi a hiba kijavítását vagy helyesbítés megjelentetését.

Lektori útmutató

A kéziratokat két független és anonim lektor, előre megadott szakmai szempontok mentén véleményezi/értékeli. A lektorok lehetnek a Szerkesztőbizottság tagjai vagy külső minősített kutatók/oktatók és egyéb szakértők, de minden esetben a vizsgálandó tudományterület képviselői.

A Deliberationes a lektori véleményekért honoráriumot nem fizet a lektori tevékenységről kérés esetén igazolást állít ki. A benyújtott kéziratok publikálása a lektori vélemények / bírálatok függvénye.

Eltérő lektori vélemények esetén a Szerkesztőbizottság egy harmadik független lektor véleményezése alapján dönt a kézirat befogadásáról vagy elutasításáról.

A lektor véleményezi a benyújtott kéziratokat, elutasításra vagy elfogadásra javasolja azokat, valamint az átdolgozandó írásmunkák esetén változtatásokat és javításokat indítványoz. A lektori véleményt a Szerkesztőbizottság által kiadott, külön űrlapon vezeti fel.

A lektor felhívhatja a Szerkesztőbizottság figyelmét arra, ha a vizsgált kézirat és bármely, általa ismert, már publikált tanulmány között lényegi hasonlóságot vagy átfedést észlel.

A lektorok felkérését a Szerkesztőbizottság végzi, a felkérés a szakmai felkészültség alapján történik. A lektori felkérés elfogadására vagy elutasítására 1 hét áll rendelkezésre. A véleményezés elvégzésére a tevékenység elfogadásától számított 2 hét áll rendelkezésre.

A lektornak valamennyi hozzá bírálatra beérkezett kéziratot bizalmasan kell kezelnie, azokról tilos a Szerkesztőbizottság bizonyos tagjain kívül mással konzultálnia, az abban foglalt tudományos eredményeket pedig csak a nyilvános publikáció után idézheti.

A lektori véleménynek/bírálatnak objektívnek kell lennie. A szerző személyének bírálata nem elfogadható. A szakmai lektorok állításaikat érvekkel kell tudniuk alátámasztaniuk.

Amennyiben a lektor a bírálat során bizalmas információkhoz jut, azt bizalmasan kell kezelnie, és nem használhatja fel saját előnyére. A lektorok azon kéziratokat nem lektorálhatják, melyek bármely szerzőjével, illetve a szerző intézményével összeférhetetlenség merül fel. Az összeférhetetlenségről a lektorok nyilatkozatot írnak alá.

Szerzői útmutató

A Gál Ferenc Egyetem Deliberationes című tudományos folyóiratban publikáló Szerzőknek be kell tartaniuk a Szerkesztőbizottság által meghatározott szakmai- és etikai irányelveket. Ezeket az irányelveket a Magyar Tudományos Akadémia Tudományetikai Kódexében megfogalmazottak alapján határozta meg a Szerkesztőbizottság.

A kéziratok befogadásának alapfeltétele a publikációs és etikai irányelvek elfogadása, betartása. Mivel a folyóirat az irányelvek betartását csak részben tudja ellenőrizni, ezért a szerző kötelessége, hogy azokat teljeskörűen betartsa az alábbi szabványok szerint.

A Szerzők betartják a Deliberationes által meghatározott formai követelményeket, a referenciákat hivatkozzák, a kapott adatokat és eredményeket a valóságnak megfelelő formában közlik.

A plagizálás bármely formája etikátlan és elfogadhatatlan. A Szerzőknek nyilatkozniuk kell, hogy

 • az általuk készített írás teljes egészében saját szellemi termékük, és
 • amennyiben felhasználják mások munkáját és/vagy kifejezéseit, akkor azt megfelelően hivatkozzák és idézik.

Azonos szövegű és tartalmú írásmunka több lapban történő megjelentetés etikátlan és elfogadhatatlan.

Mindazok, akik jelentős mértékben hozzájárultak a tanulmány elkészültéhez, társzerzőként kell szerepeljenek. Az elsőként feltüntetett Szerző biztosítja, hogy valamennyi jogosult társzerző szerepel a kéziratban, illetve meggyőződik arról, hogy a publikálásra elfogadott tanulmány végső verzióját az összes társszerző megismerte és hozzájárult a Deliberationes folyóiratba való megküldéshez.

A Szerzőnek, amennyiben ennek esete fennáll, nyilvánosságra  kell hozniuk a kézirat elkészítéséhez/ megírásához kapcsolódó kutatás pénzügyi támogatás forrásait.

Lektorálási folyamat

A Szerkesztőség első körben a beküldött kéziratok formai követelményeknek való megfelelését ellenőrzi. Az ellenőrzés 1 héten belül megtörténik, ezt követően elektronikus úton értesítjük a Szerzőt. Formai problémák felmerülése esetén a kéziratot visszaküldjük javításra a Szerző számára. A formai javításra maximum 2 hetet (10 munkanapot) áll módunkban biztosítani.

Hangsúlyozzuk, hogy az első értesítés kizárólag a formai követelményeknek való megfelelést vizsgálja! A formai követelményeknek teljes mértékben megfelelő kéziratokat továbbítjuk szakmai majd anyanyelvi lektorálásra.

Szakmai lektorálás

A formai követelményeknek megfelelt kéziratokat az érintett témakörhöz értő, azzal foglalkozó, tudományosan minősített oktató vagy kutató bírálja. Az idegennyelvű részeket a tartalmi bírálatot követően egy nyelvi lektor segítségével ellenőrizzük. A lektoroknak 2 hét áll rendelkezésre a bírálatok/vélemények elkészítésére.

A Deliberationes az úgynevezett ’dupla vak’ (double blind peer review) szakmai bírálati rendszert használja a beérkező tanulmányok elbírálására. Ez azt jelenti, hogy a kéziratok kettős-vak szakmai bírálaton esnek át, azaz sem a Szerző, sem a Lektor személye nem ismert a másik személy előtt.

A kéziratot két különböző lektor egy „Lektori vélemény”- űrlap segítségével az alábbi  kategóriák alapján vizsgálja:

 • Aktualitás, eredetiség
 • Alkalmazott kutatási módszer
 • Kutatási eredmény(ek) bemutatása
 • Általános minőség és tudományos eredetiség
 • A szöveg nyelvi minősége

A Lektor a véleményében jelzi, hogy a véleményezésre kapott kézirat

 • elfogadható a jelenlegi formában
 • kisebb javításokat igényel
 • mérsékelt felülvizsgálatot igényel
 • alapos felülvizsgálatot igényel

A Szerzőknek a lektori vélemények kézhezvételétől számított 2 hét áll rendelkezésre a javított, végleges kézirat beküldésére. Ha szükséges, a lektorok vagy a Szerkesztőbizottság egy kézirat több felülvizsgálati körét is kérhetik.

Az elfogadott kéziratok folyóiratunk soron következő számában kerülnek publikálásra. A kiadás pontos idejéről e-mailben tájékoztatjuk a Szerzőket.

Nyomtatott kiadvány esetében minden Szerzőt 3 tiszteletpéldány illet meg. A tiszteletpéldányokat postai úton vagy személyesen a Gál Ferenc Egyetem Könyvtárában lehet átvenni.