Pdf

Kulcsszavak

játék, karantén, mese, speciális pedagógia

Absztrakt

A COVID-19 világjárvány jelentős, az egyének mindennapi életére erőteljes befolyással bíró változásokat eredményezett. A bizonytalanságérzést fokozó hivatalos intézkedések, korlátozások, a megszokott életforma felborításával erős stresszforrást képeztek. A kijárási korlátozások, a home office és az online tanulás eredményeként megváltozott az egyének és ezáltal a családok napi ritmusa, életvezetése, kapcsolattartási, tanulási és munkamódja.

Empirikus kutatási eredmények alapján igazolható, hogy az online oktatásra való odafigyelés mellett az „offline visszaállás” segítése is alapvető szükségességű az egyének életében. E cél megvalósítása mindenképpen igényli a hagyományostól eltérő, speciális pedagógiai eszközök bevonását, tudatos alkalmazását a pedagógiai folyamatban.

Jelen munkában néhány vonatkozó empirikus eredmény áttekintése mellett az offline foglalkozásokhoz használható speciális pedagógiai eszközök bemutatására is sor kerül.

https://doi.org/10.54230/Delib.2022.1.109
Pdf

Hivatkozások

Andok, M. (2021). Digitális médiahasználati trendek és hatásaik a fi atalok körében. In L.

Balázs (Ed.), Digitális tudatosság és kommunikáció. (pp. 81-93). Hungarovox.

Bagdy, E. & Telkes, J. (1995). Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. Nemzeti Tankönyvkiadó.

Benedek, E. (1989). Magyar mese- és mondavilág III. Téka Könyvkiadó – Móra Ferenc

I úsági Könyvkiadó.

Benedek, L. (1992). Játék és pszichoterápia. Magyar Pszichiátriai Társaság.

Boldizsár, I. (2013). Mesekalauz úton lévőknek. Magvető.

Dhawan, S. (2020). Online Learning: A Panacea in the Time of COVID-19 Crisis. Education Technology Systems, 9 (1), 5-22. https://doi.org/10.1177/0047239520934018

Józsa, K. & Pasztendorf, G. (2021). Az olvasástanítás eredményessége az iskola kezdő szakaszában a Covid19 időszaka alatt: a pedagógusok és a szülők megítélése. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 9 (2), 131–144. https://doi.org/10.31074/gyntf.2021.2.131.144

Kagan, S. (2001): Kooperatív tanulás. Önkonet Kft.

Kende, Á., Messing, V. & Fejes, J. B. (2021). Hátrányos helyzetű tanulók digitális oktatása a koronavírus okozta iskolabezárás idején. Iskolakultúra, 31(2), 76-97. http://www.

iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/34272/33743

Lázár, E. (2016). A nagyravágyó feketerigó. Móra Kiadó.

Molnár, Gy., Hódi, Á., Ökördi, R. & Mokri, D. (2021): A koronavírus-járvány okozta

rendkívüli oktatási helyzet hatása 2-8. évfolyamos diákok tudás- és képességszintjére

az olvasásszövegértés, a matematika és a természettudományok területén. Iskolakultúra,

(2), 3-22. https://doi.org/10.14232/ISKKULT.2021.02.3

Oosterhoff , B., Palmer, C. A., Wilson, J. & Shook, N. (2020). Adolescents’ Motivations

to Engage in Social Distancing During the COVID-19 Pandemic: Associations

With Mental and Social Health. e Journal of adolescent health : offi cial publication

of the Society for Adolescent Medicine,67 (2), 179–185. https://doi.org/10.1016%2Fj.

jadohealth.2020.05.004

Rausch, A. & Misley, H. (2021). A Covid-19 járványhelyzet hatása a tanárképzés

digitalizációs folyamatára. Iskolakultúra,31 (6), 62-71. https://www.iskolakultura.hu/

index.php/iskolakultura/article/view/34659

ékes, I. (2020). A COVID-19 vírusjárvány miatti hazai távoktatás digitális megoldásainak elemzése. In. G. Kozma (Ed), Fejezetek a COVID-19-es távoktatás digitális tapasztalataiból. (pp. 7-17). Gerhardus Kiadó. https://gfe.hu/wp-content/uploads/2020/07/

covid-kotet-k5.pdf