Pdf

Kulcsszavak

validált reziliencia skálák, magyar gyermeki reziliencia-modell, gyermeki reziliencia fejlesztése

Absztrakt

A rezilienciára nevelés speciális pedagógiai eszközeinek fejlesztése során a nehéz élethelyezetekkel jellemezhető, hátrányos helyeztű gyermekek atipikus boldogulási, megküzdési mintázatainak feltárásához és az egyéni és közösségi rezilienciát elősegítő program fejlesztésekhez a tanulmányban áttekintjük az elmúlt öt év eredményeit a területen.  A 2015-2021. években validált nemzetközi skála adaptációjával új hazai skálák validálására és gyakorlati alkalmazására, bevezetésére került sor a gyermekvédelmi ellátások különböző területein, bemutatjuk az alkalmazásban rejlő lehetőségeket és feltárható reziliencia-mintázatokat, a 2014-ben strukturált magyar gyermeki reziliencia-modell (Homoki 2014) alapján. A lélektani rugalmasság iskolai eredményességgel összefüggő jellegéből adódóan az objektív tanulmányi mutatókon túl, az inklúzióra és a kortársközösségekbe való sikeres beilleszkedésre hatást gyakorló, szociális érzékenyítés tárgykörébe tartozó erőforrásokról, eszközökről is közlünk mintát (Nagyné Hegedüs&Homoki 2022.) az írásban.

https://doi.org/10.54230/Delib.2022.1.51
Pdf

Hivatkozások

Ceglédi, T. (2015). Kik lesznek a jövő pedagógusai? Felsőoktatás és társadalmi egyenlőtlenségek: reziliens pedagógusjelöltek. In Pusztai, G. &Ceglédi, T. (Eds.). Szakmai szocializáció.

Cicchetti, D., Cohen, D. J. et al. (2006). Risk, Disorders and Adaptation. Developmental Psychopathology, https://psycnet.apa.org/record/2006-03609-000

Curtis, WJ., Cicchetti, D. (2007). Emotion and resilience: a multilevel investigation of hemispheric electroencephalogram asymmetry and emotion regulation in maltreated and nonmaltreated children. Development and Psychopathology, (19),811–840.

Dániel, B., Deák, E. (2015). A helyi szociális háló vizsgálata a közösségi reziliencia szemszögéből Gyergyószentmiklóson. Erdélyi Társadalom, 13 (1). DOI: 10.17177/77171.2

Dávid M. & Esetefánné Varga M. et al. (2008). Hatékony tanulómegismerési technikák. Educatio.

Donáth A., Frühvirt Sz., Popovics E., Riegler M. (2005). Fiatal felnőttek a gyermekvédelmi szakellátásban. Tanulmány az utógondozói ellátásról. Szociális Munka, (3), 18–47.

Fekete, S. (2001). Deviancia és társadalom.

Forray R. K., Cs. Czachesz E. & Lesznyák M. (2001) Multikulturális társadalom – interkulturális nevelés In Báthory Z. & Falus I. (Eds.). Tanulmányok a neveléstudomány köréből 2001. A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának gyűjteménye.

Forward, S. (2000) Mérgező szülők.

Homoki, A. (2014a) A gyermekvédelmi gondozottak reziliencia vizsgálata az Észak-alföldi és a Dél-alföldi régiókban. Doktori értekezés. www.academiaedu.hu.

Homoki, A. (2014b) Az iskola és a gyermekvédelmi intézmények rezilienciát elősegítő hatásai. In: Czeglédi T., Gál A. & Nagy Z. (Eds.). Határtalan oktatáskutatás. Tanulmányok a 75 éves Kozma Tamás tiszteletére.

Homoki, A. (2016). A boldogulás elősegítése nehéz helyzetben lévő serdülők körében. Gyermekvédelemben élni a szeretet erejével.

Homoki, A. (2020). A reziliencia egyén nézőpontú megközelítései a humán segítés nemzetközi és hazai gyakorlatában. Http://Real-J.Mtak.Hu/14877/1/Szocped15_2020.Pdf#Page=69

Kállai, G. (2019): Rezilienciafejlesztési lehetőségek az iskolában. Interjú Homoki Andrea szociológussal, a gyulai Gál Ferenc Főiskola docensével, a szociális munka szak szakvezető oktatójával. Új Köznevelés. 75(1-2.), 32-36. http://folyoiratok.ofi.hu/sites/default/files/journals/uj_kozneveles_2019-01-02_online_0.pdf

Lynch, M., & Cicchetti, D. (1998). An ecological-transactional analysis of children and contexts: The longitudinal interplay among child maltreatment, community violence, and children's symptomatology. Development and Psychopathology, 10(2), 235–257. https://doi.org/10.1017/S095457949800159X

Masten, A. S. (2012) Resilience in children: Vintage Rutter and beyond. In: Slater, A. & Quinn, P. (eds) Developmental psychology: revisiting the classic studie, 204-221.

Nagyné Hegedüs, A. & Homoki, A. (2022). Rezilienciafejlesztő eszköztár.

Sahoo, F. M., Dash, B.B. & Mohapatra, P. (1998). The coping mechanisms used by resilient children. Journal of Community Guidance and Research, (15/1), 27-36.

Shafi, A. A., Templeton, S. (2020). Towards a Dynamic Interactive Model of Resilience. In: Shafi, A., Middleton, T., Millican, R., & Templeton, S. (Eds.). Reconsidering Resilience in Education. An Exploration using the Dynamic Interactive Model of Resilience.

Székely, I. (2015). Reziliencia: a rendszerelmélettől a társadalomtudományokig. REPLIKA (94), 7-23.

Szokolszky Á., V. Komlósi A. (2015). A reziliencia-gondolkodás felemelkedése – ökológiai és pszichológiai megközelítések. Alkalmazott pszichológia (1),11-26.

Ungar, M., Liebenberg, L. (2013). Ethnocultural factors, resilience, and schoolengagement. School Psychology International (34/5), 514–526.

Volentics A. (1993). Bentlakásos intézményeink az európai kultúra és gyermekvédelem fejlődésének tükrében. In Volentics A. (ed) Változások Közép-Európa nevelőotthonaiban.

Wald, J., Taylor, S., Asmundson, G. J., Jang, K. L., & Stapleton, J. (2006). Literature Review of Concepts. Psychological Resiliency.