Pdf

Kulcsszavak

pedagógiai kommunikáció, kommunikációs kompetencia, interakció, „zaj”, interakciós jártasságok

Absztrakt

A pedagógiai kommunikáció pedagógusok és diákok között közvetlen személyes kapcsolataikban és személyközi kapcsolataikban zajlik. Speciális abban, hogy pedagógiai céloknak alávetett és pedagógiailag szabályozott kommunikáció, intézményesült, többé-kevésbé tervszerűen előkészített és lefolytatott, amelyet a pedagógus irányít.

Fontosságát és megkülönböztetett voltát bizonyítja, hogy a pedagógusképzésben általánossá vált az oktatása. A legfontosabb cél a tantárgy keretein belül a kommunikációs szemlélet kialakítása, mely révén gazdagodik a pedagógusjelöltek személyisége és kialakul/fejlődik kommunikációs kompetenciájuk.

A kommunikációs kompetencia az egyén képessége arra, hogy az egyén aktívabban és sikeresebben vegyen részt az interakciókban.

Buda Béla (1986) szerint az interakció átfogóbb kategória, mint a kommunikáció, magába foglalja azt, így a kommunikáció inkább egy „színtér”-ként értelmezhető az interakciós folyamatban.

Ezt elfogadva és egyetértve a tétellel, jelen tanulmány a kommunikációs kompetenciát tágabb összefüggésrendszerbe helyezi, az interakciós jártasságok egyik összetevőjeként tekint rá.

Tárgyalja az interakció sikertényezőit, melyeket levetít egyéni képességekre, készségekre, azaz az interakciós kompetenciára és ennek fejlesztését hangsúlyozza.

https://doi.org/10.54230/Delib.2022.1.34
Pdf

Hivatkozások

Aronson, E. (2008). A társas lény. Akadémia Kiadó.

Bagdy, E. (2012). Utak önmagunkhoz. 157-159. Kulcslyuk Kiadó Kft.

Balázs, L. (2014). Érzelmi intelligencia. Z-Press Kiadó Kft.

Birkenbihl, V.F. (1998). Kommunikációs gyakorlatok. Trivium Kiadó.

Buda, B. (1986). A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Animula Kiadó.

Forgács, A. (2017). Fejezetek a kommunikáció szociálpszichológiájából. Akadémia Kiadó.

Forgó, S. (2011). Kommunikációelmélet – kommunikációs ismeretek, e-learning tananyag

https://forgos.unieszterhazy.hu/wpcontent/tananyagok/fs_komm_egyetemi/obj/ie_0014_0_0_0/0014_0_0_0.htm (Letöltés: 2021. 11. 20)

Galambos, K. (1997). A kommunikáció elmélete és gyakorlata II/1. Janus Pannonius Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézete.

Garai, L. (1994). Természettudomány-e a pszichológia? http://www.staff.u-szeged.hu/~garai/Termtud.htm#n14#n14 (Letöltés: 2021. 11. 20.)

Hewstone, M., Stroebe, W., Codol, J.P., Stephenson, G.M. (1997). Szociálpszichológia.

Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Horváth, T. (2006). Az attitűd és a viselkedés kapcsolata a munkahelyen. In. A. Mészáros (Ed.) A munkahely szociálpszichológiai jelenségvilága I. (pp. 76-110). Z-Press Kiadó Kft.

Hymes, Dell H. (2003). Kommunikatív kompetencia. In. Ö. Horányi Kommunikáció – A kommunikáció világa (pp. 333-357) Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Kozéki, B. (1989). Eszköz az alapvető személyiségvonások mérésére. Pedagógiai Szemle 1989(5) 387–398.

Németh, E. (2009). A személyes hatékonyság fejlesztése. 45.oldal. Elérhető: http://real.mtak.hu/108877/7/Aszemlyeshatkonysgfejlesztse-11-2-217.pdf. (Letöltés: 2022. 10. 26.)

Roebuck, C. (2011). Hatékony kommunikáció. Scolar Kiadó.

Rozgonyiné, V.É. (2002). Az attitűd fogalma és történeti változásai, In. I. Schmercz Pszichológia a pedagógusképzésben (pp. 103-106). Élmény ’94 Bt.

Rudas, J. (2007). Delfi örökösei. Lélekben Otthon Kiadó.

Smith, E.R., Mackie, D. (2004). Szociálpszichológia. Osiris Kiadó.

Szabó, É. (1997). A szociális megismerés alapjelenségei. In. A. Mészáros (Ed.) Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága (pp. 86-101). Elte Eötvös Kiadó.

Szabó, É. (2006). A társas megismerés alapjelenségei: egyének és csoportok észlelése. In. A. Mészáros (Ed.) A munkahely szociálpszichológiai jelenségvilága I. (pp. 264-295). Z-Press Kiadó Kft.

Szabó, I. (2008). Bevezetés a szociálpszichológiába. Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

Szőke-Milinte, E. (2005). A kommunikációs kompetencia fejlesztése a különböző korcsoportokban. Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Vörösné R. Z. (2000). Minőségbiztosítás az osztályfőnöki munkában. Új Pedagógiai Szemle március. https://epa.oszk.hu/00000/00035/00036/2000-03-ta-Vorosne-Minosegbiztositas.html

(Letöltés: 2021. 11.20)

Zrinszky, L. (1993). Bevezetés a pedagógiai kommunikáció elméletébe. Nemzeti Tankönyvkiadó.