Pdf

Kulcsszavak

hallássérült
gyónás
akadálymentesítés
nonverbális
jelnyelv
tolmács

Absztrakt

Tanulmányomban a megkeresztelt hallássérültek akadálymentesítésének lehetőségeit vizsgálom meg az Egyház gyóntatói  gyakorlatában. A hallássérültek saját nyelve a Magyarországon is hivatalos nyelvként rögzített jelnyelv, amin keresztül az egyház szolgálattevője a hallássérülttel személyesen tud kommunikálni és a bűnbánat szentségét kiszolgáltatni.
Megvizsgálom azokat az egyházi jogszabályokat, amelyeknél jeltolmács vehető igénybe, valamint azokat a nonverbális jeleket, amelyekkel a szentségkiszolgáltató a hallássérült felkészültségéről meggyőződhet, és a szentség vételére való beleegyezéseként azonosíthat.
Az egyetemes egyházjogi előírások és pápai megnyilatkozások mellett az Egyesült Államok Püspöki Konferenciája által kiadott pasztorális dokumentumot és az abból fakadó részleges jogokat vizsgálom meg a hallássássérültek akadálymentes szentséghez való hozzájutásának bemutatására.
Rávilágítok arra, hogy a megyéspüspök milyen lehetőségekkel rendelkezik a latin és a keleti részleges jog alkotásában, hogy a hallássérültek a keresztségükből fakadó joguk révén akadálymentes módon hozzájussanak és éljenek a bűnbánat szentségével.

https://doi.org/10.54230/Delib.2021.1.7
Pdf

Hivatkozások

Az igazságosság és béke pápai tanácsa. (2007). Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma. szent István Társulat. https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_hu.html

Akach, O. (2015). Liturgy for the deaf congregation: Why a dedicated worship service.

University of Free state.

A Katolikus Egyház Katekizmusa. (2009). szent István Társulat. https://archiv. katolikus.hu/kek/

A klérus kongregációja. (1998). A katekézis általános direktóriuma. szent István

Társulat. https://regi.katolikus.hu/konyvtar.php?h=142 Atkinson, C. R., & Hilgard E. (2005). Pszichológia, Osiris Kiadó. Bánk, J. (1963). Kánoni jog II. szent István Társulat.

Budapest Főváros Kormányhivatala. (2020, január 8). A Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékébe felvett személyekről. https://www.kormanyhivatal.hu/download/3/ad/76000/Jelnyelvi%20Tolm%C3%A1csok%20Orsz%C3%A1gos%20N%C3%A9vjegyz%C3%A9ke.pdf

Calvi, M. (1999). Lugo e sede per la celebrazione del cacramento della penitenza. In Miragoli, E. (Ed.). (1999). Il sacramento della penitenza Il ministero del confessore: indicationi canoniche e pastorali. (225-232). Ancora.

Codex iuris canonici. (1951). Typis Polyglottis Vaticanis,

Congregatio pro Doctrina Fidei (1988). Urbis et orbis decretum. AAS 80. https://www.vatican.va/archive/aas/documents/AAs-80-1988-ocr.pdf

Cuschieri, A. (1992). The sacrament of Reconciliation. A theological and canonical treatise. Lanham.

Csizmadia, I. (2005) A pap szerepének hangsúlyváltozásai a bűnbánat szentségének liturgiatörténetében, Egri Hittudományi Főiskola.

Dennis, C. (2005). A tolmácsolás szociolingvisztikai modellje. Magyar Jelnyelvi

Programiroda.

Diós I. (Ed.). (2007). A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai. szent István Társulat.

Erdő, P. (Ed.). (2015). Az Egyházi Törvénykönyv. A Codex Iuris Canonici hivatalos latin szövege magyar fordítással és magyarázattal. szent István Társulat.

Erdő, P. (2002). Rítusközi (egyházközi) gyóntatási fegyelem a katolikus egyházban.

Kánonjog, 2002(4)

Erdő, P. (2014). Egyházjog. szent István Társulat.

Henger, K. & Kollár, é. (2005). A jelnyelvi tolmácsolás etikája. Magyar Jelnyelvi Programiroda.

Hervada, J., & Lombardia, P. (1973). El derecho del Pueblo de Dios. Haica un sistema de derecho canonico 3/1. Derecho Matrimonial. Ediciones Universidad de Navarra.

II. János Pál (1981). AdhortatioapostolicaFamiliarisconsortio, AAS 74. https://www.vatican.va/archive/aas/documents/AAs-74-1982-ocr.pdf

Keppinger, B. (2013). Adalékok a „facultas” kifejezés jelentéséhez és használatához a

II. Vatikáni zsinat dokumentumaiban. Kánonjog, 2013(15)

Központi statisztikai Hivatal. (2014). A 2011. évi népszámlálás https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_11_2011.pdf

Lancz, E., & Berbeco, s. (2004). A magyar jelnyelv szótára. siketek és Nagyothallók

Országos szövetsége.

Magyar Országgyűlés. (2009). 2009. évi CXXV. törvény. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0900125.tv

Park, M. s. (2009). Deaf cultural and deaf church: consideration for pastoral ministry.

gallaudet University Press.

https://www.scd.org/sites/default/files/2017-07/deaf-culture-deaf-church.pdf Ribári O. (1986). Fül-Orr-Gégészet, Medicina Könyvkiadó.

Rincón-Pérez, T. (1999) Los derechos de los fieles y el sacramento de la penitencia (a propósito de dos notas recientes del pcitl). Ius Canonicum 1999(39)

Rihmer, z. (Ed.). (2012). A Keleti kódex - A keleti egyházak kánonjainak törvénykönyve.

szent Atanáz görög Katolikus Hittudományi Főiskola. https://www.nyirgorkat.hu/mediatar/dokumentumok/0001_Keleti_Kodex.pdf

Robertson, I. (2010). “Duc in altum:” A Model for Education in Ministry. Ephphatha!

The Deaf Person in the Life of the Church, 2010(1)

https://www.humandevelopment.va/content/dam/sviluppoumano/pubblicazioni-documenti/archivio/salute/dolentium-hominum-en-1-72/DH_73_en.pdf

szabó, P. (2012.). A keleti egyházak Szentségi joga. szent Atanáz görögkatolikus

Hittudományi Főiskola. sINOsz. (2021). Siketség és jelnyelv.

https://sinosz.hu/siketseg-es-jelnyelv/ Utoljára ellenőrizve: 2020. 11. 25.

United state Conference of Catholic Bishops (2017, june 15). “Guidelines for the Celebration of the Sacraments with Persons with Disabilities.”. 70-71. https://www.usccb.org/committees/divine-worship/policies/guidelines-sacraments-persons-with-disabilities

Ujházi, L. (2008). gyermekek keresztelése és a keresztség „elhalasztásának” kérdése a hatályos jogban. Kánonjog, 2008(10)

Ujházi, L. (2009). A joghézag feloldásának lehetőségei az egyház hatályos jogában (CIC 19. kán). Kánonjog, 2009(11)

Vargas g. A. (2014). Hearing Loss and the Confessional.

https://www.audicus.com/hearing-loss-and-the-confessional/

Vinson J. (2015). The sacrament of penance: pastoral and inter-ritual difficulties regarding reserved sins and Latae sententiae cansures (Part 1). Iustitia, 2015(6)

WHO. (2020). Deafness and hearing loss.

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss Utoljára ellenőrizve: 2021. 08. 04.

yeng, P. J. (2010). The Challenges of Deaf Catholics in the Life of the Church.

Ephphatha! The Deaf Person in the Life of the Church, 2010(1)

https://www.humandevelopment.va/content/dam/sviluppoumano/pubblicazioni-documenti/archivio/salute/dolentium-hominum-en-1-72/DH_73_en.pdf